Login

DANIŞMANLIK

Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

Konu Başlıkları

 • 4857 Sayılı İş Kanunu,

  • İş sözleşmesinin yapılması,
  • İşçi özlük dosyalarının oluşturulması,
  • Çalışma şartlarının düzenlenmesi,
  • İş süreleri, fazla çalışma, hafta ve genel tatil çalışmaları ile ilgili usul ve esaslar,
  • Esnek iş süresi uygulamaları, dekleştirme, serbest zaman kullanımı, telafi çalışması,
  • Ücretler, tatiller, yıllık ücretli izin ve mazeret izni uygulamaları,
  • Kayıt ve belge düzeninin sağlanması,
  • İşten çıkarma-feshin sonuçları, tazminat konuları,
  • İş güvencesi kapsamındaki uygulamalar, tutanak ve bildirimlerdeki usul ve esaslar,
  • İşçi işveren uyuşmazlığı ile ilgili tüm konular.

 • Puantaj Sisteminin Kurulması ve Buna Uygun Bordrolama

  • Puantaj sisteminin sağlıklı olarak işyerine kurulması,
  • Puantajla örtüşecek şekilde yasa ve usule uygun ücret bordro ve hesap pusulalarının düzenlenmesi,
  • Bordrolama…

 • İş Sağlığı ve Güvenliği,

  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili genel mevzuat bilgileri,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri,
  • İşletme belgesi alınması süreçleri,
  • İşyeri hekimliği, ortak sağlık birimi uygulamaları,
  • Makine ve teçhizatların güvenlik, kullanım ile periyodik bakım talimatları,
  • Risk analizi/değerlendirme raporlarının hazırlanması,
  • İşbaşı Meslek Eğitimleri, Oryantasyon,
  • İş kazaları, meslek hastalıkları ile ilgili riskler ve bunların sonucunda oluşacak muhtemel hukuki ihtilaflar ve süreçlerle ilgili bilgiler,
 • 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ve Uygulamaları,

 • 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ve Uygulamaları,

 • 3308 Sayılı (Çıraklık ve) Meslek Eğitimi Kanunu ve Uygulamaları,

 • 5510 Sayılı SSGSS Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Uygulamaları,

 • 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun,

 • 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Hakkında Kanun,
 • Bu kanunlarla ilgili;
  • Tüzük,
  • Yönetmelik,
  • Tebliğ ve Uygulamalar.

  TEL: 0 312 257 21 33 & FAX: 0 312 255 48 96