Login

EĞİTİM HİZMETLERİ

 

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ HİZMETLERİ

        Amaç: 22/5/2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 77. maddesine dayanılarak 7/4/2004 tarih ev 25426 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" gereği;

        Madde 4: " İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu amaçla, işverenler, çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlemesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler" denilmektedir.

        İşyerlerinde daha sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak ve çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumak, karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gereken tedbirleri öğretmek, iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturmak amacıyla her yıl tekrar edilmesi gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri firmamız tarafından verilmektedir.

        İş Sağlığı Güvenliği Eğitim Konuları;

 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları
 • İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler
 • Kaza ve yaralanmalarda korunma prensipleri
 • Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,                    
 • İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,             
 • Kişisel koruyucu alet kullanımı,
 • Uyarı işaretleri,
 • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
 • Temizlik ve düzen,
 • Yangın olayı ve yangından korunma,
 • Termal konfor şartları
 • Yük taşıma kaldırma
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • İlk yardım, kurtarma
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • İşyerine özel riskler ve önlemler
kalem

ÇSGB

 

        MESLEKİ EĞİTİM

        İş Kanunun 85. Maddesi gereği, “Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışanlar” yaptıkları işle ilgili “Mesleki Eğitim” almaları zorunludur.

        “Ağır ve tehlikeli işlerde” çalıştırılacak işçilerin zorunlu mesleki eğitim diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, 4857 sayılı Kanuna göre Çalışma Sosyal ve Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri tarafından denetlenmektedir.

        Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim Merkezleri ile yaptığımız protokol çerçevesinde “Mesleki Yeterlilik Belgesi” düzenlenmektedir. Düzenlenen belgeler Milli Eğitim Bakanlığı onaylıdır.

        HUKUKİ DAYANAK

        4857 Sayılı İş Kanunu Maddesi
        Ağır ve tehlikeli işler

MADDE 85 - Onaltı yaşını doldurmamış genç işçiler ve  çocuklar ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz. (1)

1/1/2009 tarihinden önce Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği kapsamına giren işlerde çalışmaya başlayan işçilere Milli Eğitim Bakanlığı ile birinci fıkranın (d) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 en çok 40 saatlik eğitim sonucu düzenlenecek belgelere sahip olanlar bu Tebliğ kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir. (Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ)

 

        MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ HANGİLERİDİR ?

        Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olması zorunludur.

        1. 3308 sayılı Kanuna göre verilen;
        a. Diploma
        b. Bitirme Belgesi
        c. Yetki Belgesi
        d. Sertifika
        e. Bağımsız İşyeri Açma Belgesi
        f. Kalfalık Belgesi
        g. Ustalık Belgesi
        h. Usta Öğreticilik Belgesi.

        2. Türkiye İş Kurumu kontrolünde faaliyet gösteren kurslardan alınan kurs bitirme belgesi.

        3. Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler ile işçi ve işveren kuruluşları veya işveren tarafından Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler.

        İDARİ PARA CEZASI

        Mesleki yeterlilik belgesi olmayan her bir işçi için 550 TL idari para cezası uygulanır.      

 

 

TEL: 0 312 257 21 33 & FAX: 0 312 255 48 96