Top

Danışmanlık Hizmetleri

KOBİ'ler başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş uluslararası kabul gelmiş danışmanlık hizmetlerine ihtiyaç duymaktadır.

Özel bir alanda uzmanlaşmış kişi veya kişilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri belirli bir zaman zarfında hizmet verdikleri kuruluşa tanımlanmış iş tarifine uygun bir şekilde aktarması işine danışmanlık denir.

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

Bu program, bir yöneticinin İK konuları ile ilgili bilmesi gereken konulara erişimini sağlayacak ve yol gösterecek şekilde tasarlanmıştır.

İş Analizi ve İnsan Kaynakları Planlamasının Yapılması

 • İnsan Kaynakları Planlamasının Aşamalarının Uygulanması
 • Mevcutta uygulan anketlerin incelenmesi, yapılmayan uygulamaların hayata
 • Kurumsal yetkinliklerin belirlenmesi
 • Mülakat Yöntemi Belirleme ve Mülakat Komitesi Oluşturma
 • Organizasyonda eğitim prosedürünün oluşturulması
 • Planlanan eğitimlerin verilmesi
 • Kariyer Geliştirme ve Kariyer Yönetimi
 • Kariyer Değişiklikleri ve Kariyer Gelişimi

Bu sistem, yönetim bilgi sistemlerinden elde edilen verilerin, araştırmalar sonucunda belirlenen müşteri memnuniyeti bilgilerinin ve ölçümlenen hizmet kalitesi değerlendirmesinin, periyodik bazda gerçekleştirilen subjektif değerleme sonuçlarının, gelir hedeflerini tutturma başarılarının ve diğer yetkinlik bazlı performans ölçümlemelerinin tümünü kapsayacak ve alınan sonuçları teşvik veya buna benzer ödüllendirme araçları ile ilişkilendirecek bir sistemin hayata geçirilmesi, yönetimin stratejik hedeflerinin tabana yayılması ve performansın stratejik hedefler paralelinde yönlendirilmesini sağlayacaktır.

 • Mevcut Durum Değerlendirmesi
 • İşletmenin koyduğu global hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere farklı pozisyonlar için performans kriterlerinin tanımlanması (Hizmet seviyesi hedefleri, müşteri memnuniyet hedefleri, çalışan memnuniyet hedefleri, gelir ve karlılık hedefleri gibi kriterlerdir)
 • Tüm seviyeleri içerecek ve performansa dayandırılacak bir ödüllendirme ve teşvik sisteminin kurulması
 • Kurumsal değerlendirme
 • Kariyer olanaklarının belirlenmesi
 • Çalışanların izlenmesi ve performans değerlendirilmesi
 • Kariyer olanaklarına yönelik eğitimler

Öneri sistemi, işyerinde verimliliğin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi vb. her türlü pratik, uygulanabilir çözümün sistematik bir yöntemle toplanmasını ifade eder. Öneri sistemleri yoluyla; çalışanlar, iyileştirme ve geliştirmeye dönük görüş ve önerilerini sunma avantajını kullanırken, organizasyonlar da bu önerilerden organizasyon hedeflerine uygun ve o hedeflere ulaşma konusunda katma değer sağlayacak olanlarını hayata geçirme avantajına sahip olacaktır. Sistem, çalışanların iş sırasında edindikleri bilgiler ve deneyimler sayesinde yüksek tecrübeye, pozitif öneri potansiyeline sahip oldukları varsayımından hareket eder. Çalışanların uzmanlığa sahip oldukları konuların yanında, deneyim ve bilgi birikiminden kaynaklanan rehberlik yapma potansiyelleri, 'işi en iyi yapan bilir' görüşü doğrultusunda değerlendirilir.

 • Değerlendirmenin yapılacağı yöntemin belirlenmesi
 • Ödüllendirme sisteminin içeriğinin belirlenmesi

Esnek, anlaşılır ve fonksiyonel bir öneri formu oluşturulması

Danışmanlık hizmetimiz firmanıza özel olarak hazırlanacaktır.

Çalışma programı ve fiyatlandırma için lütfen iletişime geçiniz.

ORGANİZASYONEL GELİŞİM DANIŞMANLIĞI

Bu danışmanlık hizmeti, organizasyon yapısını güncel duruma adapte etmek, çalışanlarını geliştirmek ve şirketin büyümesi aşamasında yaşanabilecek sıkıntıları yaşanmadan öncesinde çözebilecek şekilde mevcut organizasyon yapısını ve kurum kültürünü geliştirmek isteyen şirketlere yöneliktir.

Bu hizmet kapsamında yapılan kapsamlı bir süreç analizi, işletmenin stratejik hedefleri doğrultusunda aşağıdaki gelişim çalışmalarından gerekli olanlar yapılacaktır:

 • Organizasyon yapısının gözden geçirilmesi ve revize edilmesi
 • Tüm yönetici ve çalışanların görev tanımları, yetkinlikleri, rolleri, yetki ve sorumluluklarının gözden geçirilmesi ve revizyonu
 • Mevcut yönetim tarzının etkinliğinin test edilmesi ve gerek olursa yeni bir yönetim tarzının şirkete adapte edilmesi
 • Mevcut çalışan memnuniyeti, motivasyonu, tatmini ve bağlılıklarının arttırılması veya istikrarlı bir biçimde sürdürülmesine yönelik çalışmaların yapılması
 • Kurumsallaşma kültürünün geliştirilmesi
 • Yönetici geliştirme programlarının oluşturulması
 • Eğitim ihtiyaçları belirlenip ilgili kişilere şirket politikası, kurum kültürü ve vizyonu çerçevesinde eğitimler verilmesi ve sonuçlarının ölçülmesi
 • Tüm çalışanların verimliliklerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması

Çalışma ortamımızın verimi dışarıdaki rekabette hızımızın garantisidir. Bu nedenle yaptığımız çalışmalarla

 • Organizasyondaki rollerin anlaşılmasını
 • Sorumluluk alanlarındaki çakışan ve/veya boşta kalan alanların belirlenmesini
 • Pozisyonların iş analizlerinin yapılmasını ve ideal iş tanımlarının oluşturulmasını
 • Şirketler bünyesindeki ilgili Bölüm/Birim (ler) in organizasyondaki yerinin, iş süreçlerinin analiz edilmesini ve gelişim alanlarının belirlenmesini ve
 • Kapsamlı iş profillerinin yapılması


Eğitimlerimize Katılmak İçin Sınıflarımıza ön Kayıt Yaptırınız.Başvuru Formu